PPHU Pokal - Internet Wolsztyn - lokalny dostawca usług internetowych

Informacja RODO:

 • Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 119/1 z 4.5.2016; dalej: RODO) – informuję że:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wioletta Jóźwiak prowadząca działalność gospodarczą PPHU Pokal Wioletta Jóźwiak, Wolsztyn, ul. Sadowa 22.

  Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana.

  Administrator przetwarza Pani/Pana dane w poniższym zakresie:

  1. Kategorie danych:

   Dane z rejestru przedsiębiorców CEIDG: nazwę, adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej NIP.

  2. Celem przetwarzania danych osobowych określonych w pkt 1 jest realizacja uprawnień i spełnienie obowiązków Administratora wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z zakresu księgowości oraz prawa podatkowego.

  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych, określonych w pkt 1 jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, oraz niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnie ciążącego na Administratorze danych.

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres trwania umowy bądź okres współpracy gospodarczej oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora danych dostępu do danych które Panią/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  7. Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dokonywane jest z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

  9. Podane przez Panią/Pana dane nie będą stanowić podstawy do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, a także nie będą służyć ocenie Pani/Pana czynników osobowych celem analizy lub prognozy aspektów.